dsads
Áno
Nie

Volajte   +421 517 734 109 radi Vám poradíme...

Zásady ochrany osobných údajov

a/ Vykonaním objednávky na našej stránke  www.plynospol.sk Kupujúci poskytuje v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) v platnom znení Predávajúcemu v prípade, že je fyzickou osobou osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia (dátum narodenia je nepovinný údaj slúžiaci výlučne na účely jednoznačnej identifikácie Kupujúceho pri doručovaní tovaru), adresa trvalého bydliska, telefónne číslo a emailová adresa, v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom, osobné údaje v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo a emailová adresa, za účelom vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi Zmluvnými stranami.

 

b/ Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho a to najmä kuriérskej spoločnosti, t.j. ReMax Courier Service, spol. s r.o., IČO : 35825456, so sídlom : Albína Brunovského 6, 841 05 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registi Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č.25438/B a to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky.

 

c/ Predávajúci postupne pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami "Zákona o ochrane osobných údajov". Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou normou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa).

 

d/ Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajov.

 

e/ Osobné údaje bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov. Predávajúci má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods.1 Zákona o ochrane osobných údajov.

 

f/ Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, najmä skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

 

g/ Kupujúci vyhlasuje že súhlasí v zmysle "Zákona o ochrane údajov", aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje podľa príslušných zákonov a nariadení. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.